Rzeźba

Rodzajów sztuki jest współcześnie cała masa. Tyle samo jej gałęzi było także lata temu a nawet stulecia temu. Do najciekawszych a zarazem najbardziej znaczących jej podkategorii zalicza się przede wszystkim rzeźbę. Jest to sfera uznawana za jedną z dyscyplin sztuk plastycznych. Jest równie istotna co malarstwo, a także stawia się ją często na jednej szali z nowatorską grafiką. W odróżnieniu od tych dwóch wyżej wyszczególnionych dziedzin rzeźba odznacza się trójwymiarowością.
Celem tworzenia przeróżnych figur rzeźbiarskich jest pozostawienie trwałego dorobku artystycznego dla potomnych. Co więcej, jest to krzewienie zamiłowania do szeroko pojmowanej sztuki, jakie odbywa się przez umożliwienie podziwiania rzeźb będących upamiętnieniem wielkich wydarzeń, znaczących faktów czy wybitnych postaci. Niektóre rzeźby nie mają natomiast nic wspólnego z historią, są one robione w celu pokazania wyrazu artystycznego, sposobu myślenia artysty, tego co chciał zaprezentować potomnym itd. Wiele z rzeźb po prostu ma w cudzysłowie to ujmując „cieszyć oko” oglądającego. W zakresie tej kategorii sztuki wyróżnia się wiele czynników decydujących o specyficznym podziale rzeźby – w zależności od faktury, czyli zastosowanego materiału wytwórczego, biorąc uwagę skalę – czy jest to figura monumentalna czy może wersja miniaturowa.
Niekiedy za kryterium podziału przyjmuje się też kolor a więc można wówczas mówić o rzeźbie polichromowanej. Patrząc nie tylko na dzieła Centrum Medyczne Eskulap współczesności, ale koncentrując swą uwagę także na przeszłości i tym, jakie środki w wytwórstwie rzeźb stosowali nasi zamierzchli przodkowie, warto wyszczególnić klasyfikację na dwie podstawowe kategorie – rzeźby pełne i płaskorzeźby – reliefy. Z kolei, gdy w grę wchodzi ilość przedstawionych na rzeźbie postaci, mówi się o modelach grupowych i wolno stojących. Te ostatnie określa się nierzadko jako pojedyncze. Następny czynnik przesądzający o podziale rzeźb to tematyka. Sztuka w tym przypadku wyróżnia posągi, czyli rzeźby pełnego wymiaru.
Można też mówić o głowach czy figurach popiersiowych. Z racji tej samej kategorii czyli tematyki pojawia się też selekcja na rzeźby zoomorficzne – zwierzęta fantastyczne czy rzeczywiste. Ciekawą grupą są figury abstrakcyjne, na które patrzymy i możemy domyślać się co autor miał na myśli tworząc rzeźbę. Równie interesujące są warianty floralne oraz instalacje. Jeszcze czymś innym okazuje się podział rzeźby biorąc pod uwagę funkcję, jaką one mają pełnić. Najczęściej wyróżnia się rzeźby dekoracyjne.
Nie brak jednakże rzeźb kultowych, które uosabiają przykładowo bóstwa – czy to dawne, pogańskie czy współczesnego Boga i świętych. Dodatkowo są także rzeźby architektoniczne oraz memoratywne – pomnikowe i nagrobne. Ważnym elementem opisywanej kategorii sztuki są także rzeźby w drewnie, rzeźby odlewane z metalu, rzeźby kute i kamienne a nawet rzeźby lodowe.