Historia harcerstwa w Polsce

Związek Harcerstwa Polskiego, w skrócie ZHP jest największą polską organizacją harcerską. Jej powstanie jest datowane na 1. listopada 1918 roku, w wyniku połączenia zgrupowań z dotychczasowych trzech zaborów. Chociaż wychowanie w polskim harcerstwie odbywa się w duchu tradycji chrześcijańskich, to jest to organizacja otwarta na ludzi każdego wyznania, rasy czy pochodzenia. Korzenie całego ruchu sięgają początków XX wieku i angielskiego ruchu skautowego autorstwa generała Roberta Badena-Powella. Kolebką polskiego skautingu było miasto Lwów, gdzie w lutym 1911 roku doszło do podjęcia decyzji o stworzeniu skautingu na ziemiach polskich oraz powstania Komendy Skautowej we Lwowie. W efekcie powołano cztery lwowskie drużyny oraz redakcję dwutygodnika "Skaut".

ZHP w okresie międzywojennym było wysoce upolitycznione, pomimo oficjalnego odżegnywania się od takich działań.
Było to następstwem prób wywierania wpływu na młodzież przez ówczesne siły polityczne, gdzie przodowali przede wszystkim piłsudczycy oraz endecy. W trakcie wojny w 1920 roku wszyscy członkowie harcerstwa brali czynny udział w służbie wojskowej, czego efektem było wystawienie blisko 6000 harcerzy z "pospolitego ruszenia" na froncie wojny polsko-bolszewickiej oraz 15 000 do służby pomocniczej. Po wybuchu II Wojny Światowej harcerze brali czynny udział między innymi w obronie oblężonej Warszawy, głównie przy łączności, obserwacji przeciwlotniczej oraz pomocy sanitarnej. Po klęsce wrześniowej harcerze stali się jednym z filarów konspiracyjnych działań polskiego państwa podziemnego. Przez cały okres wojny harcerstwo (określane mianem Szarych Szeregów) współpracowało z Komendą Główną AK oraz Delegaturą Rządu na Kraj.
Ponadto od 1942 roku rozkazem Komendanta Głównego AK każdy harcerz był uważany za pełnoprawnego żołnierza, bez względu na wiek.

Po wojnie doszło do masowego i spontanicznego odradzania się drużyn harcerskich, jednak ze względu na uwarunkowanie polityczne Związek Harcerstwa Polskiego został zdominowany przez działaczy PPR. Doprowadziło to do zmiany statutu na niezgodny z zasadami światowego skautingu i wykluczeniem ZHP ze światowych organizacji skautowskich. Ponadto w 1950 roku ZHP zostało włączone w struktury Związku Młodzieży Polskiej. W czasach stalinizmu poskutkowało to działalnością około 100 harcerskich organizacji konspiracyjnych, walczących poprzez ulotki i napisy na murach lub (w mniejszej ilości) poprzez gromadzenie broni na wypadek wybuchu III Wojny Światowej. W 1956 roku, na fali odwilży powstała Organizacja Harcerska Polski Ludowej oraz został reaktywowany Związek Harcerstwa Polskiego.
Po początkowym entuzjazmie reaktywacyjnym ZHP ponownie zaczęło być coraz bardziej podporządkowywane partii komunistycznej, co doprowadziło w 1958 roku do odejścia czołowych instruktorów, takich jak Aleksander Kamiński.

Za symboliczny moment prawdziwego odrodzenia (po licznych próbach w latach 80.) ZHP uznaje się 1996 rok, kiedy to organizacja zostaje ponownie włączona w szeregi międzynarodowych zrzeszeń harcerskich i odzyskuje status członka-założyciela.