Zuchy

Zuchy są najmłodszą grupą w szeregach całego harcerstwa, gromadzącą dzieci w wieku od 6 do 10 lat. W większości przypadków grupy zuchowe są koedukacyjne. Za symboliczną datę powstania ruchu zuchów w polskim harcerstwie przyjmuje się rok 1914 rok, kiedy to Olga Małkowska utworzyła w Zakopanem dziewczęcą grupę tak zwanych krasnoludków.

Nazwa zuchy pojawiła się po raz pierwszy trzy lata później i zaproponował ją harcmistrz Jan Mausenberg. Początkowo zuchy były formacjami przede wszystkim dla młodych chłopców w wieku od 8 do 12 lat. Oficjalne przyjęcie tytulatury "zuchy" nastąpiło w 1922 roku, kiedy wyparło ono dotychczasowe "wilczki". Za głównego twórcę polskiej metodyki zuchowej uznaje sie harcmistrza Antoniego Kamińskiego, który na początku lat 30.
wydał książkę "Antek Cwaniak", stanowiącą swoisty podręcznik dla małych harcerzy.

Ponadto w 1934 roku powstała rota pod tytułem "Prawa zucha". Metodyka wypracowana przed wojną stanowi do dzisiaj główną podstawę wychowawczą najmłodszych członków ZHP.