hero background

Blog

Harcerstwo

Instruktor

17 kwietnia 2018, Author: Tomasz Makowski

Instruktor

Członek danej organizacji harcerskiej, pełniący przede wszystkim funkcje edukacyjne i wychowawcze jest określany mianem instruktora. W polskim harcerstwie harcerz (lub harcerka) staje się instruktorem po osiągnięciu minimum 16. roku życia i złożeniu tak zwanego Zobowiązania Instruktorskiego. Instruktorzy posiadają własny system rangowy, liczący trzy stopnie instruktorskie: przewodnika, podharcmistrza i harcmistrza. Sposób ich zdobywania jest uchwalony przez Naczelną Radę ZHP. Prawa i obowiązki instruktorów są zbliżone do pozostałych członków harcerstwa, jednak mogą oni dodatkowo przyjmować Obietnicę Zucha, Przyrzeczenie Harcerskie oraz Zobowiązanie Instruktorskie. Ponadto po roku pracy wychowawczej, instruktorom zaczyna przysługiwać czynne prawo wyborcze, związane z wyborami odbywającymi się wewnątrz organizacji.